Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2019
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/25/2019
Érvényes:
04/25/2019
Tárgymutató:
helyi egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2019
Pályázhat:
5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak közösségei
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése / MFP-EKT/2019

FELHÍVÁS egyedi támogatási kérelmek benyújtására A helyi egyházi közösségi terek fejlesztése című alprogramhoz
A felhívás kódszáma: MFP-EKT/2019.

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter), mint Támogató felhívást hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat "helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával - a helyi identitástudat erősítése” alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken lévő helyi egyházi közösségek támogatására (a továbbiakban: felhívás).
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének, valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a történelmi egyházak által a helyi közösségi terek fejlesztése. A vallási közösségek a társadalom kiemelkedő fontosságú érték- és közösségteremtő tényezői, a nemzeti identitástudat ápolásával, erősítésével fontos szerepet töltenek be az ország életében.
Jelen felhívás a közösségi terek fejlesztésének támogatásával lehetőséget ad a települések társadalmi kohéziójának megerősödésére.
Teret adva az egyházi közösségek számára a programszervezésre, annak érdekében, hogy a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödjön. A program esélyt ad a helyi közösség fejlődéséhez, a szabadidős tevékenységeknek, támogatja a szociális problémák megoldását, segíti az egyházi és más közösségek közötti kommunikációt. A program hozzájárul a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkóztatás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 000 000 000 forint.
Jelen felhívás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

2. A felhívás célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára a helyi közösségi terek fejlesztésére, a helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő, de használaton kívüli épületek (különösen: plébánia, parókia, egyházi közösségi és gyülekezeti ház, imaház, kivéve: templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária) általános és energetikai felújítására, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására, valamint programszervezésre, a program(ok)hoz kapcsolódó működési költségekre, eszközbeszerzésre.
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
2.1.1.1. Egyházi tulajdonban lévő használaton kívüli épületek felújításának, bővítésének támogatása
A támogatás célja a 100 %-os egyházi tulajdonban1 lévő, jelenleg használaton kívül álló épületek külső és belső felújítása, bővítése, azok új funkcióval való ellátása.
A támogatás kiemelten az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
- használaton kívüli2 plébániák, parókiák felújítása, bővítése;
- használaton kívüli egyházi közösségi terek, gyülekezeti házak, imaházak felújítása (kivéve templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária).
Templom, altemplom, kápolna, úti kereszt, szobor és kálvária felújítására, bővítésére e felhívás keretein belül nem nyílik mód.
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:
- akadálymentesítést magukba foglaló fejlesztések;
- energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások.
Az igényelhető támogatás maximális összege 15 millió forint.
2.1.1.2. Egyházi közösségek által szervezett programok, ehhez kapcsolódó működési költségek, és eszközbeszerzés támogatása
A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:
- közösségi célú egyházi hitéleti programok;
- oktatási programok;
- szociális jellegű programok;
- közösségépítő vagy vallásturisztikai rendezvények;
- táborok szervezése;
- kiállítások szervezése;
- egyéb programok megvalósítása;
- eszközbeszerzés, mely a programok szervezése, megtartása érdekében szükséges; vagy a működési feltételek biztosítását segíti elő;
- a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása.
Az igényelhető támogatás maximális összege 5 millió forint.
2.1.1.3. Egyházi közösségszervező személy bértámogatása
Támogatás igényelhető egy fő - akár részmunkaidőben foglalkoztatott - egyházi közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a felhívás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra. Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.
Közösségszervezőre személyi javaslatot a gyülekezet/egyházi közösség képviseletére jogosult személy tehet jelen felhívás 2. számú mellékletének Támogató aláírásával!
Felhívjuk az egyházi közösségek figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.
Az igényelhető támogatás maximális összege 2,9718 millió forint.
Egy kérelmező mindhárom tevékenységcsoportra benyújthatja kérelmét, egy támogatási kérelemben.

3. A kérelem benyújtásának feltételei
3.1. Kérelmezők (jogosultak) köre
Jelen felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon egyházi közösségek, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
- A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
- A magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
- 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
- Rendelkeznek önálló adószámmal és a kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Nem részesülhet támogatásban az a kérelmező, amely:
- A felhívás alapján nem tartozik a kérelmezők (jogosultak) körébe;
- A felhívásban megjelölt benyújtási határidőn túl nyújtotta be a kérelmét;
- Az igényelt költségvetési támogatás összege meghaladja maximálisan igényelhető mértéket;
- Olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- Adósságrendezési eljárás alatt áll;
- Nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában, meghatározott követelményeknek;
- Nem nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdés releváns pontjairól;
- A támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll;
- A támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
3.3. A kérelem benyújtásának határideje és módja
Kérelmet kizárólag elektronikus úton, az erre rendszeresített elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani a felhívásban megadott benyújtási határidőig.
Amennyiben a kérelmező nem rendelkezik cégkapuval, a kérelem benyújtásához cégkaput kell létesítenie.
A kérelmező képviselője ügyfélkapus azonosítással lép be az elektronikus benyújtó felületre. (A rendszer a kérelmező személyes adatait nem tárolja, csak az ügyfélkapu által adott ún. kapcsolati kódját menti el.)
A képviselő a kérelmező nevében csak akkor tud kérelmet benyújtani, ha a szükséges adatokat rögzíti. Sikeres rögzítést, benyújtást követően a kérelmező a cégkapujára azonnal visszaigazolást, és kizárólag a Magyar Falu Programra (a továbbiakban: MFP) érvényes jelszót kap.
A kérelmező képviselője a kérelmező által a rendelkezésére bocsátott jelszó birtokában - a képviselő ügyfélkapus azonosítása után - az adószám és a jelszó megadását követően léphet be az elektronikus kitöltő felületre.
A kérelem benyújtása csak abban az esetben lehetséges, amennyiben a benyújtó felületen minden kötelezően kitöltendő mezőt kitöltött, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A rendszer formai hibák és a kötelezően megadandó adatok és dokumentumok hiánya esetén nem engedi a benyújtást, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a kérelmező részére.
A kérelem benyújtására vonatkozó általános szabályok:
- Kérelmet csak a felhívás szerint jogosult nyújthat be;
- Kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség;
- A kérelmezőnek díjat NEM kell fizetnie.
Jelen felhívás keretében a kérelmek benyújtására
2019. március 18. napjától 2019. április 25. napjáig van lehetőség.
A kérelem benyújtásának módja kizárólag elektronikus úton, elektronikus kitöltő programon keresztül történik. Az elektronikus benyújtó felület a http://www.kormany.hu honlapján keresztül érhető el.
A kérelmek benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2019. április 25.
A kérelem módosítására a Támogatói Okirat kibocsátásáig nincs lehetőség.
Kérelem visszavonása
A kérelmező a kérelmét a Támogatói Okirat közléséig az elektronikus felületen visszavonhatja. A kérelem visszavonását a Támogató tudomásul veszi, és erről elektronikus úton értesíti a kérelmezőt.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum