Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
A nemzeti és helyi identitástudat erősítése / MFP-NHI/2019
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
04/27/2019
Érvényes:
04/27/2019
Tárgymutató:
nemzeti és helyi identitástudat erősítése / MFP-NHI/2019
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"
című
alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-NHI/2019

1. Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII. 10.) Korm. határozat "nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával" alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésének támogatására (a továbbiakban: kiírás).
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja
A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális intézmények bevonásával.
Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.
A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.
Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 6 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1, melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

2. A pályázat célja
A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre.
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:
2.1.1.1. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése
- Felújítás, bővítés, pl.:
o Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;
o Meglévő világítási rendszerek;
o Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.
2.1.1.2. A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása
a) A közösség életet meghatározó programok szervezése, megvalósítása
Ezen belül különösen támogathatók az alábbiak:
- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok
- Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok;
- A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok;
- A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok;
- Egészségmegőrző és prevenciós programok;
- Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok;
- Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások;
- Kézműves foglalkozások szervezése;
- Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok;
- Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok;
- Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapú használata;
- Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása.
b) A közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
c) A programokhoz kapcsolódó működési költségek
2.1.1.3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a kiírás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.
Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.
Mindhárom önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2. és 2.1.1.3.) benyújtható igény ugyanazon pályázatban.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei
3.1. Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani;
A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban: 2019. március 18. és 2019. április 27. között van lehetőség.
A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:
2019. április 27.
További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.
3.4. Kiválasztási kritériumok
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.
Figyelem a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- Települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. évi adatok alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Azok a települések, amelyek közigazgatási határaitól függetlenül magasabb népességszám bevonását határozzák meg;
- Azok a települések, amelyek a pályázat beadásakor nem rendelkeznek működő közösségi és kulturális térrel;
- Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzetséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
- Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni.
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés
Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
4.2. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg
- Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése (15 000 000 forint összeghatárig);
- A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése (kültéri is), a közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok támogatásához, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása (5 000 000 forint összeghatárig);
- Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben. (2 971 800 forint összeghatárig).

Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül összeadandók, azaz egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 22 971 800 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum