Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevétele
Kiíró:
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Határidő:
08/31/2018
Érvényes:
08/31/2018
Tárgymutató:
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevétele
Pályázhat:
legalább egy hónapja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy és vállalja, hogy önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli tevékenységgel -
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) egyéni cég tagjaként, vagy
c) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében - munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló - személyesen közreműködő tagként, vagy
d) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében - munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló - személyesen közreműködő tagként, vagy
e) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevétele

Csongrád Megyei Kormányhivatal
2018. évre szóló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Csongrád Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. § pontjában biztosított jogkörében, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet rendelkezéseire

PÁLYÁZATOT HIRDET
álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatás támogatás igénybevételére.

A pályázat kiírásának célja:
A pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.

A pályázaton részt vehet az, aki:
A pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően - beleértve a pályázat benyújtásának napját is - legalább egy hónapja a Csongrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által álláskeresőként nyilvántartott, illetve rehabilitációs járadékban, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy és vállalja, hogy önmaga foglalkoztatását - munkaviszonyon kívüli tevékenységgel -
a) egyéni vállalkozás keretében, vagy
b) egyéni cég tagjaként, vagy
c) új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében - munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló - személyesen közreműködő tagként, vagy
d) már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében - munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló - személyesen közreműködő tagként, vagy
e) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg.

Már működő gazdasági társaságba történő belépés esetén csak az a pályázó támogatható, aki 2017. január 1-je előtt létrehozott, a pályázat beadását megelőző naptári/üzleti év időszakában nem veszteséggel működő, csőd-, felszámolási, végelszámolási, valamint egyéb megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás, illetve adósságrendezési eljárás alatt nem álló, továbbá esedékessé vált, meg nem fizetett adótartozással - ide nem értve a helyi adókat -, valamint,járulék-, illeték- vagy vámtartozással (a továbbiakban együtt: köztartozással) nem rendelkező társas vállalkozáshoz, a társaság tevékenységében - munkaviszonyon kívüli jogviszonyban álló - személyes közreműködésre kötelezett tagjaként csatlakozik. Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.
A támogatás megítélésének további feltétele, hogy a már működő gazdasági társaság megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

A támogatás formája és mértéke:
Legfeljebb 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában.

A támogatás pályázati feltételei:
A pályázó vállalja, hogy
- a támogatásról szóló döntés közlését követő 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a Kormányhivatallal,
- tudomásul veszi, hogy a(z) egyéni/társas vállalkozását (egyéni vállalkozói igazolás/igazolvány iránti kérelem, az új társas vállalkozás alapítása esetén a cégbírósági bejegyzési kérelem, a már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén a társasági szerződés módosítása iránti kérelem), mezőgazdasági őstermelő esetén az őstermelői tevékenységet, valamint a beruházást csak a támogatásról szóló döntést követően kezdheti meg és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezhet őstermelői igazolvánnyal,
- legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat /pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy a 2009. évi CXV. törvény 7. § (3) bekezdés szerinti értesítés, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés/módosítás, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott és hitelesített cégkivonat, társasági szerződés (alapító okirat)/, vállalkozói bankszámla/lakossági folyószámla szerződés, szakhatósági engedélyek, stb.),
- működési engedély köteles tevékenység folytatása esetén legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a működési engedélyt,
- a támogatás fogadására, pénzforgalmának lebonyolítására, illetve a visszafizetések teljesítéséhez a hatósági szerződés megkötéséig bankszámlát nyit,
- a vállalkozói bankszámlájá(i)ra/lakossági folyószámlájá(i)ra azonnali beszedési megbízást (inkasszót) engedélyez,
- a támogatás iránti pályázatát a vállalkozói tevékenység megkezdése előtt benyújtja,
- a Kormányhivatal kérésére a pályázat érdemi elbírálásához - az előírt kötelező mellékletein túl - egyéb, a pályázattal összefüggő iratot is (pl. előzetes elvi vélemények, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol,
- vállalkozói/őstermelői tevékenységét szüneteltetés nélkül fenntartja a hatósági szerződésben megjelölt időpontig.

A támogatás további feltételei:
A pályázó
- vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig vállalkozói tevékenységét (a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat) megkezdi, és azt 3 évig fenntartja. A pályázó ezen időszak alatt az Flt. 58. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott munkaviszonyt nem létesíthet,
- rendelkezik a vállalkozás indításához, a beruházás nettó - áfa visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - költségének legalább 20%-át elérő saját forrással, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, valamint a bankhitel nem számítható be,
- vállalja biztosíték bemutatását, amely lehet a kedvezményezett valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, vagy bármely olyan eszköz így különösen zálogjog kikötése, kezesség, garancia, óvadék , amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni.
- építési beruházás esetén a pályázat benyújtásakor rendelkezik az építési hatóság igazolásával arról, hogy az építési tervdokumentációt engedélyeztetésre átvette (a jogerős hatósági engedély a hatósági szerződés megkötésének feltétele),
- vállalja, hogy a beruházást legkésőbb 2018. november 30-ig befejezi és a támogatás kifizetésére vonatkozó eredeti bizonylatokat legkésőbb 2018. november 30-ig benyújtja,
- vállalja, hogy a beruházás befejezéséről szóló beszámolót a beruházás befejezését követő 15 napon belül, de legkésőbb 2018. december 15-ig benyújtja.

A Kormányhivatal az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell annak tudomásulvételéről, hogy amennyiben az általa kért támogatás alacsonyabb támogatási összegben kerül megállapításra, és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy pályázata elutasításra kerül.

- a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal 8 napon belül nyilatkozattételre, arra vonatkozóan, hogy
- a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
- a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,
- a támogatás felhasználása során vállalja - amennyiben a közbeszerzés kötelező feltételei fennállnak - a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályok betartását,
- több pályázót érintő új társas vállalkozás létrehozása esetében a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben minden pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társas vállalkozásnak kik a további tagjai.

A támogatás forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási alaprészének a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály decentralizált, e célra elkülönített pénzügyi kerete.

A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága.

A támogatás keretében elszámolható költségek:
- Kizárólag új tárgyi eszközök (pl. gépek, technológiai berendezések, felszerelések, ügyviteli-, számítástechnikai eszközök, haszon- és mezőgazdasági haszongépjárművek) beszerzéséhez, melyek a vállalkozási tevékenységet tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják.
- Immateriális javak közül a szoftverek, melyek aránya nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 25%-át.
- A vállalkozás beindításához szükséges - megfelelő, a tervezett tevékenység végzését egyértelműen biztosító felépítménnyel rendelkező ingatlan (pl. műhely, üzlet, iroda, stb.) a benne lévő berendezési tárgyak nélkül, valamint földterület (pl. mezőgazdasági művelésre alkalmas) vásárlásához.
- A vállalkozás profiljához illeszkedő építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházáshoz olyan ingatlan vonatkozásában, amely saját tulajdonú, illetve az új társas vállalkozás tulajdonában áll, illetve már működő társas vállalkozáshoz való csatlakozás esetén az adott társas vállalkozás tulajdonában áll. A felújítási, korszerűsítési, átalakítási költségek nem haladhatják meg az igényelt támogatási összeg 20%-át.

A támogatásban részesíthető immateriális javaknak a beruházási támogatásban részesülő területhez kell kapcsolódniuk, a kedvezményezett beruházó tehát kizárólag Magyarországon jogosult felhasználni azokat, illetve a támogatásból beszerzett valamennyi eszköznek legalább három évig Magyarországon kell maradniuk.

Támogatás akkor nyújtható, ha azokat a kedvezményezett
a) piaci feltételek mellett harmadik féltől vásárolja, és
b) legalább három évig kizárólag a beruházásban érintett telephelyen használja, és
c) eszköznyilvántartásba veszi, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 52-53. §-a szerinti értékcsökkenést alkalmazza.

A támogatás keretében nem igényelhető támogatás:
- lízing, valamint részletfizetési konstrukcióban történő beruházásra, továbbá hatósági díjak, illetékek, gazdasági társaságok alapításának költségére, törzstőke emelésére, személygépjármű vásárlására, bérleti jog megszerzésére, árukészlet és forgóeszköz beszerzésére.
- a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvétele előtt már megkezdett beszerzésre, beruházásra,
- vetőmag, palánta, facsemete, élőállat, takarmány, stb. beszerzésére.

A támogatás folyósítása:
A támogatás a hatósági szerződés aláírása után az alábbiak szerint kerül folyósításra:
- A támogatás összege a Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés aláírása után, az abban foglaltak figyelembevételével, forrás- és teljesítésarányosan, a bemutatott eredeti bizonylatok (pl. számla, egyszerűsített számla, adásvételi szerződés (ingatlan esetén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog stb.) alapján a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra a támogatott inkasszót befogadó vállalkozói bankszámlájára/lakossági folyószámlájára.
- A bemutatott eredeti bizonylatokon szereplő legkisebb végösszeg bruttó 50 000,- Ft-nál nem lehet kevesebb. A pályázat alapján megvalósított beruházáshoz kapcsolódóan az elszámolás során csak átutalásos számla fogadható el, melyet a támogatott a hatósági szerződésben megadott bankszámlájáról átutalással teljesíthet.
- A támogatás folyósításához a pályázati döntés közlését követő naptól a hatósági szerződésben az elszámolás határideje napjáig kiállított eredeti bizonylatok fogadhatók el. Az adásvételi szerződéssel igazolt beszerzések - ingatlanvásárlás kivételével - nem fogadhatóak el.
- Külföldi szállító esetén, a benyújtott számlák kiegyenlítése forintban történik. Forintszámláról történő teljesítés esetén a pénzügyi teljesítés napján a forintszámlát vezető pénzintézet által rögzített árfolyamot, míg devizaszámláról történő teljesítés esetén a pénzügyi teljesítés napján érvényes MNB középárfolyamot kell figyelembe venni.

Nem folyósítható támogatás azon beruházáshoz, amelynél az eladó és a vevő - illetőleg a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 4. pontja szerinti vállalkozás esetén a vállalkozás(ok) tagja(i) és/vagy vezető tisztségviselő(i) - azonos személyek, vagy az eladó és a vevő - vállalkozás(ok) tagja(i) és/vagy vezető tisztségviselő(i) - között a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói viszony áll fenn.

A pályázók egy alkalommal támogatási előleget igényelhetnek. Ezen igényt már a pályázat benyújtásakor a pályázati adatlapon írásban jelezni kell. Az előleg folyósításáról a Kormányhivatal mérlegelési jogkörében dönthet. Az előleg összege legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a lehet, amelyet a Kormányhivatal a szerződés megkötését követő 30 napon belül utal a Támogatott részére. Az előleg elszámolásának szabályait a hatósági szerződés tartalmazza.

Mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó további előírások
Mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén nem nyújtható tőkejuttatás támogatás annak, aki a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, valamint az őstermelői tevékenység és a beruházás csak a támogatásról szóló döntést követően kezdhető meg.

A mezőgazdasági őstermelő önfoglalkoztatása ideje alatt vállalja, hogy:
- a hatósági szerződésben megjelölt időpontig, összesen 3 évig, az őstermelői tevékenységéből származó időarányos árbevétele meghaladja a mindenkori személyi jövedelemadó köteles összeghatárt, 2018. évben 600 000 Ft-ot.

Az őstermelői tevékenységgel elért bevétel nagyságát a pályázónak hitelt érdemlően a szerződésben meghatározott módon és időben igazolnia kell. Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, az felróható okból bekövetkezett szerződésszegésnek minősül és a támogatás megszüntetésre, valamint a folyósított teljes támogatási összeg visszakövetelésre kerül.

Nem támogatható az a pályázó:
- akinek a pályázata nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a pályázati kiírásban megfogalmazott egyéb feltételeknek, vagy
- nem a megjelölt adatlapon, illetve nem megfelelően nyújtja be pályázatát, vagy a pályázatában és/vagy a hatósági szerződés megkötése során a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett (ebben az esetben az esetleg már megítélt támogatás is visszavonásra kerül), (hamis adat a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól szándékosan eltérően közölt adat; hamis nyilatkozat az olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz), vagy
- akinek lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása - ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van, kivéve, ha számára a hatóság fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, vagy
- aki a Nemzeti Foglalkozatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
- mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez nyújtandó támogatás esetén, aki a pályázat benyújtását megelőző két éven belül rendelkezett őstermelői igazolvánnyal, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaságnak az államháztartás alrendszereivel szemben (akár csak eggyel is, ideértve az elkülönített állami pénzalapokat is) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van [Áht. 50. § (4) bekezdés], vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból kapott támogatásokkal kapcsolatban vállalt kötelezettségeit nem teljesítette, illetve időarányosan nem teljesíti, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely társaság végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban, illetve külön törvényszerinti adósságrendezési eljárás alatt áll, illetve amelynek saját tőkéje előző évben negatív volt, vagy
- aki gazdasági társasághoz való csatlakozás esetén, a pályázat benyújtásának időpontjában, annak a gazdasági társaságnak tagja, amelyhez a csatlakozását a pályázatban megjelölte, vagy
- aki olyan már működő gazdasági társaságba kíván belépni, amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, vagy
- aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Közpénztv.) szerinti nyilatkozata alapján nem részesülhet támogatásban, vagy
- aki olyan gazdasági társaságba kíván belépni, amely nem felel meg a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvénynek, vagy
- akit a Közpénztv. megsértése miatt bármely szerv jogerősen kizárt és a kizárás tényét a honlapon közzétették, a kizárást megállapító jogerős döntéstől számított 2 évig, vagy
- aki a hatósági szerződés megkötésének időpontjában a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik, vagy
- aki a pályázati kiírásban meghatározott mértékű saját forrással nem rendelkezik, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik, vagy
- aki nem rendelkezik a meghatározott mértékű és formájú anyagi biztosítékkal (6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 10. §. (3) bekezdése alapján). Biztosíték lehet a kedvezményezett valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt), vagy bármely olyan eszköz - így különösen zálogjog kikötése, garancia, kezesség, óvadék - amely biztosítja, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehető legrövidebb időn belül eredményesen tudja érvényesíteni, vagy
- aki a hatósági szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
- aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

Kizárás a költségvetési támogatásokból:
Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki:
a) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
b) a pályázati kiírásban meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
c) a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
d) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt álló gazdasági társasághoz kíván csatlakozni,
e) a Közpénztv. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
f) nem felel meg az Áht. 50. § szerinti követelményeknek,
g) jogszabályban meghatározott, vagy a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

Nem biztosítható továbbá költségvetési támogatás annak, aki az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetési támogatás felhasználásával jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el.

A szerződésszegés és annak jogkövetkezményei:
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem, vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától (de legkorábban a támogatás igénybevételének napjától) a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Flt. 21. § (4) bekezdés első mondata szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, a visszakövetelt támogatás összegének alapulvételével kiszámított késedelmi kamatot is köteles fizetni. Az ügyleti kamat, valamint a késedelmi kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő ügyleti kamatra és késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat (Áht. 53/A. § (2)-(2a) bekezdés, Ávr. 98 §) kell alkalmazni. A kötelezett az adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) szerinti késedelmi pótlékot is köteles megfizetni (Avt. 119. § (6) bekezdés). A késedelmesen megfizetett ügyleti kamat után nem számítható fel késedelmi pótlék.
Ha a támogatott nem tesz eleget a hatósági szerződésben rögzített tájékoztatási kötelezettségének, illetve akadályozza az ellenőrzést, rendbírsággal sújtható.

A pályázat benyújtásának helye, határideje, elbírálása:
A jelen pályázati felhívás alapján benyújtásra kerülő pályázatot az útmutatóban, valamint a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben meghatározott részletes feltételek figyelembevételével kell kidolgozni.
A pályázati felhívás, az útmutató, az adatlap és mellékletei egymástól elválaszthatatlan szerves egységet képeznek, együttesen tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívásban és a pályázati egységcsomagban foglaltaknak megfelelően elkészített pályázatokat 1 db eredeti példányban és 1 db elektronikus adathordozón (cd lemezen word formátumban) kötelező mellékletekkel felszerelve, összefűzve 2018. augusztus 31-ig személyesen vagy postai úton kell benyújtani a Csongrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztály címére, amely a következő:
6722 Szeged, Rákóczi tér 1. VI. emelet

A pályázatot - postai feladás esetén - könyvelt postai küldeményként kell továbbítani. Ebben az esetben a benyújtás időpontjának a küldeményen szereplő - a pályázó által igazolható - postára adás dátuma számít. A pályázat személyes benyújtása esetén a Kormányhivatal a pályázat átvételéről igazolást ad a pályázónak.
A pályázatok elbírálásáról a Kormányhivatal mérlegelési jogkörben, a pályázat benyújtását követően legfeljebb két hónapon belül dönt. A döntést követően a Kormányhivatal a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a támogatottal, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek. Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötés meghatározott határidőn belül nem jön létre, a támogatási szerződés, valamint a támogatási döntés érvényét veszti.

Formai szempontból hiányosnak minősülő pályázat esetében a Kormányhivatal szólítja fel a pályázót arra, hogy a hiányosságot a felszólításról szóló értesítés átvételétől számított 8 napon belül pótolja. Formai hiányosságnak kizárólag a pályázati adatlap, nyilatkozatok valamelyik rovatának üresen hagyása, vagy az adatlaphoz csatolandó valamelyik nyilatkozat, dokumentum hiánya számít. A hiánypótlást követően is formailag hiányosnak minősülő pályázat nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.

A Kormányhivatal a pályázatok benyújtását a pályázati határidő lejárata előtt felfüggesztheti, illetve forráshiány miatt a benyújtott pályázatot elutasíthatja, valamint fenntartja a jogot, hogy a pályázati dokumentációban foglaltakat módosíthatja.

A pályázati egységcsomag térítésmentesen átvehető a járási hivatalok Foglalkoztatási Osztályain, valamint a Foglalkoztatási Főosztályon, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető, illetve letölthető a http://csongrad.munka.hu és a http://csmkh.hu/ honlapokról.

A vállalkozóvá válást elősegítő tőkejuttatás támogatásának döntése során figyelembe veendő mérlegelési szempontok:
- a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzői;
- a térség/kistérség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói;
- a pályázó álláskereső munkához jutási esélye;
- termelő, idegenforgalmi, kereskedelmi tevékenység előtérbe helyezése,
- 25 év feletti álláskeresők önfoglalkoztatása,
- családi vállalkozások,
- az előírtnál magasabb saját erőt biztosítók.

csongrad_palyazat_vv_2018.zipIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum